راهنمای تلفن دانشکده علوم قرآنی زابل

شماره تلفن دانشکده:  32221127 - 054   نمابر دانشکده : 32228946 - 054

داخلی ها : ریاست داخلی 102

روابط عمومی و دبیرخانه داخلی 112

حراست داخلی 113

مدیر توسعه منابع و پشتیبانی داخلی 103

کارشناس اداری مالی داخلی 103

معاون آموزش داخلی 117

کارشناس آموزش داخلی 119

کارشناس فرهنگی و دانشجویی داخلی 122

کتابخانه و پژوهش داخلی 116

فناوری اطلاعات داخلی 111

کارپردازی داخلی 107