نام و نام خانوادگی : عباس یوسفی تازه کندی

سمت : ریاست دانشکده علوم قرآنی زابل

پست الکترونیکی : auosefi6@gmail.com

تلفن : 32228946 - 054

32221128 - 054 داخلی 102