نام و نام خانوادگی : حمیدرضا حسینی طباطبایی

سمت : مسئول دفتر ریاست ، دبیرخانه و روابط عمومی

پست الکترونیکی zabol@quran.ac.ir

تلفن : 32221128 - 054 داخلی 112