نام و نام خانوادگی : نرگس گازران

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

پست الکترونیکی :  bardia1873@gmail.com

تلفن : 32221128-054 داخلی 111