نام و نام خانوادگی : عباس یوسفی تازه کتدی

رشته تحصیلی : علوم و قرآن و حدیث

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد علوم  قرآن و حدیث 

دانشگاه اخذ مدرک: دانشگاه قم

سمت : ریاست دانشکده علوم قرآنی زابل

 


رزومه

 

          ***********************************************************************

 

نام و نام خانوادگی : مریم طاهری زاده

رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی :دانشگاه آزاد واحد کرج

سمت : معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی زابل

 


رزومه